Contact vertrouwenspersoon NMB

 Vertrouwenscontactpersoon Ben Zonneveld


Reglementen en Statuten

Wedstrijdreglement (versie 2024)

Algemeen reglement (versie 2024) 

Statuten NMB (versie 2022)

On Loan Procedure

Klachtenregeling

Privacy verklaring (versie dec 2023)

www.isr.nl

Whereaboutsbijlage ISR 2023

Nationaal Dopingreglement ISR 2024 

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van het Wereld anti Doping Agentschap (WADA) op het Nationaal Dopingreglement (NDR) is dit reglement wederom aangepast. Per 1 januari 2024 is deze vernieuwde versie van kracht.
De aanpassingen betreffen de volgende onderwerpen:
er is een definitie opgenomen van het begrip ‘Bond’;
deelnemers aan wedstrijden onder auspiciën van de bond zijn onder de definitie van ‘lid’ gebracht;
verduidelijking van de werking van een medische dispensatie in relatie tot een positieve uitslag;
verbreding van de mogelijkheid tot het treffen van een schikking met WADA;
aanvullende bepalingen over het verlenen van medewerking aan voorlichting.

 

Beleid

Meerjaren Beleidsplan 2021-2024

Diversiteit en Inclusie - definitief 4 juni
Vrijwilligersbeleid - definitief 4 juni

Positieve sportcultuur - definitief 4 juni

Maatschappelijke waarde definitief 4 juni

VOG - definitief 4 juni

 

Overige documenten

Scheidsrechters versie 2024 - 3 juni

Transferlijst 2024 versie 1 feb 

Functie omschrijvingen NMB versie 2023
Rooster van aftreden bestuur

Transferlijst 2023
Tarievenlijst 2023

Gedragscode functionarissen en bestuur
Gedragscode Sporters
Gedragscode Topsporters
Gedragscode Trainers/Coaches
Gedragscode Scheidsrechters/Officials

Protocol Vrijwillige Dubbelfuncties

bestuursevaluatie 2022